Cookie beleid FC Maense

De website van FC Maense is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huis- en Gedragsregels (Algemeen)

Huis- en Gedragsregels (Algemeen)

Gedragsregels

Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter.

Het bekendmaken van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ laat zien dat een sportvereniging werk maakt van het tegengaan van seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag en dat kan preventief werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de sportvereniging op de hoogte is van deze gedragsregels. Het is dus belangrijk om als bestuur dit te delen met je leden en van begeleiders ( en andere vrijwilligers) te vragen deze te onderschrijven. Dat kan door ze lid te laten worden van de vereniging en daarmee de bond. Ook kun je ze vragen om een vrijwillige onderwerping aan het tuchtrecht te laten tekenen (V.O.T.).

De gedragsregels vormen - aangevuld met de omgangsregels - een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders.

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.Huisregels FC MAENSE

 1. Iedereen is welkom, respecteer dus iedereen op dit complex en in de kantine; 
 2. Alle vormen van geweld, vloeken, schelden en discrimineren zijn ten strengste verboden; 
 3. We gedragen ons sportief en correct, plezier staat voorop; 
 4. Handen thuis, m.b.t. personen en andermans bezittingen; 
 5. We ruimen onze eigen rommel op, we laten dus het complex, de velden, de kleedkamers en kantine netjes achter; 
 6. Gasten en gebruikers veroorzaken geen overlast voor anderen; 
 7. We accepteren beslissingen van scheidsrechters en medewerkers van de club; 
 8. Bij problemen nemen we contact op met leiders, trainers of bestuursleden;
 9. We houden ons aan de wet en de regels van club en KNVB; 
 10. Zorg er voor dat jezelf en anderen trots kunnen zijn op je club;


Gedragsregels FC Maense

 1. Respecteer tegenstanders, teamgenoten, leiders, trainers, (ass-) scheidsrechters en bezoekers. 
 2. Accepteer beslissingen van scheidsrechter en grensrechter, ook al ben je het daar niet mee eens. 
 3. Alle vormen van geweld, discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. 
 4. Onsportief gedrag van anderen of tegenstanders is nooit een reden om dit gedrag over te nemen. 
 5. Wees zuinig op alle materialen van de club: velden, kleedkamers, clubhuis en ander voorwerpen op onze accommodatie en de accommodatie van onze tegenstanders. 
 6. Laat geen rommel achter in kleedkamers of op de velden. Gebruik afvalbakken. 
 7. Spreek anderen aan die rommel achter laten en geen afvalbakken gebruiken. 
 8. Na gebruik van de kleedkamers wordt deze opgeruimd en de vloer schoon en droog achtergelaten. 
 9. Voetbalschoenen worden schoongemaakt voordat je de kleedaccommodatie binnengaat. 
 10. Toon waardering voor de vrijwilligers van de club, zij zorgen er voor dat we onze sport kunnen beoefenen, dit is namelijk niet vanzelfsprekend. 
 11. Maak je per ongeluk iets kapot of merk je er iets kapot is meld dit dan in de kantine of bij je leider. 
 12. Douchen na de wedstrijd en training is verplicht. 
 13. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. 
 14. Tijdens de wedstrijden volg je de voorschriften inzake tenue op van de club of scheidsrechter. 
 15. Na afloop van de wedstrijd bedank je de tegenstanders en scheidsrechter voor de wedstrijd/ leiding. 
 16. De handel, dealen, gebruik of in bezit hebben van drugs en wapens op het complex en kantine is ten strengste verboden (zie ook ons alcohol- en drugsbeleid Reglement).
 17. Leden zorgen er voor dat de reputatie van club en leden niet wordt beschadigd door uitingen in de (sociale) media, internet, twitter etc. Ga verantwoordelijk om met het plaatsen van artikelen en foto’s op internet en facebook, houdt rekening met de privacy van personen en club. Negatieve gevolgen hiervan zijn altijd voor rekening van de persoon die ze plaatst. 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!