Cookie beleid FC Maense

De website van FC Maense is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemeen Beleid

Algemeen Beleid

Beleidsplan FC MAENSE 2016-2021

Doelstellingen
Met behoud van onze identiteit doorgroeien naar een voetbalvereniging waar de leden ongeacht afkomst, sekse, leeftijd of religie op een verantwoorde en sportieve manier kunnen participeren door op de eerste plaats  deel te nemen aan voetbal activiteiten in competitieverband en op de tweede plaats deel te nemen aan een rijke sociaal culturele verenigingsleven. Een vereniging die niet naar binnen is gekeerd  (alleen maar naar de eigen leden/organisatie) maar midden in de samenleving, wijk en buurt staat. Die samenwerkt met de alle partijen die op een verantwoorde wijze een bijdrage leveren aan een gezonde pedagogisch klimaat zowel binnen de eigen organisatie als in de omliggende omgeving/organisaties. Met alle elftallen zowel de senioren als de junioren altijd te streven naar het hoogst wat sportief haalbaar is zonder het spelplezier uit het oog te verliezen.

Missie
Onze missie voor de komende 5 jaar is doorgroeien naar een stabiele vereniging die financieel gezond is, waar de leden zich thuis voelen en waarop Delfshaven trots is omdat Club zo veel meer is dan alleen maar een voetbalvereniging. FC MAENSE is een knoppunt voor sportieve, culturele, recreatieve, sociale en maatschappelijke activiteiten. Bij FC MAENSE kan je van vrijdag tot er met zondag voetballen, talenten worden gekweekt en gekoesterd er heerst een gevoel van veiligheid. Voor een iedere is het duidelijk wat voor gedrag er is toegestaan. De voetballers hebben ambitie om steeds beter te worden maar willen die ambitie vooral bereiken door het hebben van plezier met elkaar en met de rest van de vereniging

1.Organisatie is Topprioriteit
Boven alles zal er de komende jaren geïnvesteerd moeten worden in het bouwen van een duidelijke en stevig structuur waarop voortgebouwd kan worden. Zoals bij alle bouwwerken die duurzaam moeten meegaan, dient het fundament stevig te zijn. Bij FC MAENSE is het fundament de afgelopen jaren op alle niveaus erg wankel geweest. Om te beginnen was er financieel vlak weinig transparantie en een relatief groot te korte ontstaan. Het financieel probleem is als eerst aangepakt en nu is er reeds sprake van financiële zekerheid en duidelijkheid. Echter dit is niet voldoende dit is maar een pijler van het fundament die stevig gestructureerd dient te worden, de overige pijler of onderdelen van de organisatie moeten ook stevig verankerd worden. De bedrijfsvoering van de organisatie moet naar een veel hoger niveau, niet alleen qua structuur maar ook qua procesbeschrijving en communicatie. Ook de interne en externe communicatie en het HR beleid moet beter. FC MAENSE kan sportief alleen weer gaan presteren als de organisatie op korte termijn op orde komt. Het is daarom overduidelijk dat investeringen in de organisatie boven alles op de eerste plaats komt.

2. Mensen maken de vereniging
De organisatie van FC MAENSE dient een professionaliseringslag te maken. Dit betekent dat een ieder die binnen de organisatie van FC MAENSE verantwoordelijkheid draagt, dat ook op een verantwoordelijke en professionele manier dient te doen. FC MAENSE blijft uiteraard een vrijwilligersorganisatie. De vereniging kan op korte termijn geen salarissen of vergoedingen betalen aan kaderleden en functionarissen. De vereniging blijft afhankelijk van vrijwilligers maar dit betekend niet dat kaderleden of functionarissen zich onverantwoordelijk en niet professioneel kunnen gedragen. Alle vrijwilligers die zich aan de club verbinden dienen daarom een verklaring te ondertekenen waarin duidelijk staat aangeven wat de wederzijdse verwachtingen zijn en welke normen en waarden de club nastreeft van haar mensen intern en naar de samenleving extern toe. De vereniging kan alleen vooruit als alle neuzen van hoog tot laag dezelfde kant op staan en een ieder bereid is zijn of haar verantwoordelijkheid te dragen.

3. Duidelijke communicatie en werkprocessen
Voor alle onderdelen/afdelingen van de vereniging worden verantwoordelijke functionarissen ( bij voorkeur bestuursleden) aangewezen die verantwoordelijk zijn voor  de taken, processen en resultaten op zijn of haar afdeling. Deze functionaris ontwikkeld een structuur voor zijn/haar onderdeel van de verantwoordelijkheid, zoekt vrijwilligers maakt werkafspraken, organiseert werkprocessen en communicatielijnen naar alle relevant partijen. Deze functionaris maakt een begroting voor de desbetreffende onderdeel/afdeling. De bestuursleden/ functionarissen leggen verantwoordelijkheid af in het bestuur, definitieve besluiten worden altijd in het bestuur genomen. Dit betekend dat de er in de bestuursvergaderingen (altijd) op basis van concrete (schriftelijke) voorstellen wordt besloten. Het bestuur legt over de uit te voeren beleid periodiek verantwoordelijkheid af aan de algemene leden vergadering.

4. Leden en sporters zijn het visitekaartje van de vereniging
FC MEANSE wil een vereniging zijn waar een ieder zich thuis en veilig voelt. De komende jaren moeten we flinke investeringen plegen, in het gedrag van leden en sporters binnen de grenzen van onze sportcomplex. Vanuit de overheid en de KNVB worden dwingende maatregelen genomen, om verbale en fysieke geweld op en rondom de velden te bestrijden. FC MAENSE omarmt deze maatregelen en zal die met veel enthousiasme uitdragen naar al haar leden. De vereniging zal op kort termijn een protocol betreffende gedrag ( normen en waarden en alcohol en drugs gebruik opstellen en laten vaststellen door de algemene leden vergadering. In de protocollen gaan we in op gewenst gedrag en sancties bij ongewenst gedrag. We gaan ervan uit dat iedereen die bij de FC MAENSE familie wil horen deze regels zal respecteren en uitdragen.

5. Vrijwilligers
Bij FC MEANSE zijn er veel enthousiaste vrijwilligers, dit is een enorme kracht en moet dan ook behouden en uitgebouwd worden. De vrijwilligers zijn de ruggengraat van elke vereniging en zonder deze vrijwilligers stond de club er slecht voor. Het is dan ook van groot belang dat de vereniging door het ontwikkelen van een overkoepelde vrijwilligers beleid, duidelijkheid creëert naar de vrijwilligers toe. Vrijwilligheid is niet zonder verantwoordelijkheid, dit geld zowel voor de vereniging naar de vrijwilligers toe als wel de vrijwilliger naar de vereniging toe. Momenteel is nergens vastgelegd wat de vereniging van haar vrijwilligers verwacht en wat de vrijwilliger van de vereniging kan verwachtgen. Het is dan een van de speerpunten van het bestuur om in de eerste deel van 2016 samen met de vrijwilligers te werken aan het ontwikkelen van het vrijwilligers beleid van FC. MAENSE.

Van alle leden wordt er een actieve houding verwacht en een bijdrage naar rato, momenteel zin er diverse knelpunten die alleen opgelost kunnen worden als we actief een beroep doen op leden of ouders van onze jeugdleden. Bijvoorbeeld bij uitwedstrijden van diverse juniorelftallen hebben we vaak onvoldoende ouders, die als vrijwillig de junioren naar de uitwedstrijden kunnen rijden. We willen graag dat alle ouders, die hun kinderen bij FC MAENSE komen inschrijven, een paar keer per jaar als vrijwilligers een bijdrage levert aan het elftal waarin hun kinderen spelen. Dit kan divers zijn, de 1 kan een paar x per jaar rijden naar wedstrijden, de ander helpt een x mee met een activiteit, weer een andere helpt mee op het wedstrijdsecretariaat etc. Kortom belangrijk is dat iedereen mee helpt, alleen zo kunnen wij met zijn allen ervoor zorgen dat de vereniging blijft draaien en een plek is waar u en uw kinderen met veel plezier kunnen sporten en recreëren.
 
6. De vereniging opent zich naar buiten toe
In dit beleidsplan treden we naar buiten naar onze omgeving en zoeken we meer dan in het verleden verbinding met het beleid van onze voornaamste partners de gemeente(n) en de KNVB. Door de overgang van Deelgemeenten naar gebiedscommissie zijn we een deel onze vaste contacten naar gemeente kwijtgeraakt. We zullen hier dan ook in moeten investeren en aansluiting zoeken met het beleid van de gebiedscommissie/gemeente Rotterdam aangaande de ontwikkelingen voor Spangen, Oud Mathenessen en in het bijzonder onze sportaccommodatie Vreelust. Ook de banden met de KNVB worden op alle niveaus aangehaald en geïntensiveerd. FC MEANSE zal actief deelnemen aan de activiteiten die de KNVB aanbiedt en gebruik maken van het aanbod die beschikbaar is voor de leden. Voor sommige van onze kaderleden bijvoorbeeld trainers en elftal begeleiders is het verplicht om de deel te nemen aan cursussen die de kwaliteit van hun functioneren en werkzaamheden vergroot. Ook dit zal per functionaris vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst met het bestuur.
 
7. Voor sportieve successen in de toekomst moet er geïnvesteerd worden in de jeugd
Een gedegen organisatie zal bepalend zijn voor de successen die we nastreven. Hierbij ligt de focus op de jeugd, onze jeugdopleiding is het paradepaardje van onze vereniging. Het creëren, stimuleren en opleiden van talenten. Met de door ons zelf opgeleide talenten willen wij de successen bereiken die we ambiëren. De vereniging kiest ervoor om op korte termijn sportief een stap achteruit te doen zodat we op langere termijn duurzaam drie vooruit maken. Concreet betekend dit dat de organisatie zich volledig zal worden vormgegeven als een opleidingsclub die zich primair zal richten op de jeugd en vanuit de jeugd opbouwen en investeren in kwaliteit en talent. Binnen 5 jaar dient de gehele selectie van senioren 1 t/m met 4 voor 80% te bestaan uit eigen kweek. Om de successen te realiseren die wij nastreven moeten we geduld hebben en bereid zijn stapje voor stapje te bouwen aan een nieuwe organisatie, die financieel gezond, die een veilige thuishaven is voor alle leden, herkenbaar als de opleiding club van Rotterdam West, werkend vanuit een duidelijk en herkenbaar technische voetbalfilosofie.
 
8. Voetbalfilosofie
Het prestatievoetbal kent een duidelijke rode draad in termen van opleidingen en doelstellingen per leeftijdscategorie algemeen, ontwikkeling van de individuele speler en trainer, niveau van spelen en inhoudelijke invulling van trainingen (technisch, tactisch, periodisering en individueel). In het opleidingsplan staat duidelijk omschreven hoe de vereniging voor zowel de jeugd als de senioren de omschreven doelstellingen denkt te bereiken. De primaire doelstelling van de jeugdopleiding is het verbeteren van het niveau van de individuele (jeugd)speler. Waarbij iedere speler op zijn hoogst haalbare niveau kan presteren en waarbij geldt dat de individuele ontwikkeling van spelers belangrijker is dan het resultaat van de elftallen. FC MAENSE hoopt dit onder meer te bereiken middels het inrichten van een goed en gekwalificeerd technisch kader alsook middels een goed intern en extern scouting. Binnen alle selectieprocedures van spelers zal gekeken worden naar jongens/meisjes of naar diegenen die hun opleiding bij FC MAENSE genoten hebben. Ieder jaar zal FC MAENSE door middel van het samenstellen van talentelftallen al in de winterstop een duidelijk beeld moeten hebben van wat we zelf in huis hebben en op welke gebieden er behoefte is aan externe spelers. Uiteraard staat FC MAENSE open voor spelers van buiten die met meer kwaliteit de senioren jeugdselecties willen komen versterken. De opleiding moet een wervende uitstraling hebben in de regio voor jeugdspelers en (jeugd)trainers. Tevens moet de opleiding een positieve, stimulerende en vormende voorbeeldfunctie hebben binnen FC MAENSE. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de geldende normen en waarden van FC MAENSE. Centraal bij de manier van spelen van de selectieteams staat in principe de ontwikkeling van een voor FC MAENSE typerende speelstijl 1-4-3-3. De samenstelling van de betreffende selectie moet het spelen van deze speelstijl uiteraard wel mogelijk maken. Genoemde speelstijl staat voor goed georganiseerd aanvallend voetbal en door expliciet te kiezen voor een uniforme speelwijze creëren we een platform waarbinnen spelers zich Individueel maximaal kunnen ontwikkelen. 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!